Home > Information of the Consulate General
Consul Generals

                 

Mr. Li Bijian                         12/2019-

 

Mr. Wang Yu                         09/2016-10/2019

 

Mr. Ma Yaou                          06/2013-09/2016

 

Mr. Zhang Jianxin                   04/2010-03/2013

 

Mr. Chen Shanmin                   02/2007-03/2010

 

Mr. Sun Chun Ye                     02/2003-01/2007

 

Mr. Lin Shang Lin                     08/2000-12/2002

 

Mr. Jiang Qin Zheng                 12/1999-06/2000

 

Mr. An Qi Guang                      09/1997-11/1999

 

Mr. Wang Xiu Cai                     06 /1994-08/1997

 

Mr. Zhang Zhen Rui                 03/1991-06/1994

 

Mr. He Zhang Ming                   03/1986-03/1991

 

Mr. Wang Di San                     12/1981-02/1986

 

Mr. Wang Jing Rong                06/1977-09/1981

 

Mr. Miao Jiu Rui                       09/1971-06/1977

 

Mr. Yuan Xin Hu                      08/1966-09/1971

 

 

 

 

 

<Suggest To A Friend>
  <Print>